អស់​បញ្ហាដែឡ​ធ្វើ​ឲ្យ​ខូច​ថ្ម​សាក​ចោល​មួយ​យប់ៗទៀតហើយ។

ជា​មួយ​ឌុយ​ភ្លើង​កំណត់​ម៉ោង យើង​អាច​កំណត់​ម៉ោង​អោយ​បិតឬបើក ​រយៈពេល​ខ្លីូឬវែង ដោយ​មិន​ខ្លាច​ថា​យើង​សាក​ថ្ម​ចោល​ភ្លេច​ដក​ចេញ​ទៀតទេ។ 

ឌុយភ្លើងកំណត់​ម៉ោង

$12.00Price